Typy rizík pri investovaní do startupov

O investovaní 03.10.2023
Typy rizík pri investovaní do startupov

Investovanie do startupov prostredníctvom crowdfundingu prináša veľa príležitostí ale aj rizík. Medzi príležitosti patrí najmä možnosť investorov spolupodieľať sa svojou investíciou na zrode možnej úspešnej firmy s niekoľko násobným zhodnotením svojho vkladu. Napriek veľkým príležitostiam, ktoré sú spojené s investovaním do startupov, sú prítomné aj riziká, ktoré by mal zvážiť každý investor. Navyše, podľa novej európskej smernice, ktorá dohliada na crowdfunding, majú prevádzkovatelia služieb hromadného financovania povinnosť informovať investorov, ktorí nemajú dostatočné znalosti o investovaní, o rizikách vyplývajúcich z investovania cez crowdfunding. Preto sme sa rozhodli napísať tento príspevok o rizikách, ktoré by mal zvážiť každý investor pri investovaní do investičných projektov na platforme Across Crowd. Viac informácií o rizikách investovania prostredníctvom hromadného financovania si môžete pozrieť v Upozornení na riziká, Obchodných podmienkach alebo v Častých otázkach (FAQ).

Obsah:

  • Investičné riziká
  • Riziká spojené so spoluvlastníctvom startupov
  • Biznis riziká

 

Investičné riziká

Riziko z istiny: Investovanie do startupov dostáva celú investovanú čiastku do rizika. Existuje veľa scenárov, v ktorých môže startup zlyhať, zbankrotovať, alebo skrátka neprejde takzvaným „Exitom“, pri ktorom dôjde k predaju časti alebo celej firmy, a tak aj k zhodnoteniu investorovej počiatočnej investícií. V týchto scenároch môže investor prísť o celú svoju investíciu. Toto riziko je pri startupoch relatívne vysoké a investor by nemal investovať akékoľvek finančné prostriedky, pri ktorých nie je schopný znášať stratu celej investície.


Riziko z výnosu: Očakávaný výnos je pri investovaní do startupov nepredvídateľný a nedá sa garantovať. Niektoré startupy môžu byť úspešné a schopné generovať výnos, avšak veľa z nich nedokáže priniesť ani malý výnos pre svojich investorov. Navyše, akékoľvek výnosy, ktoré môže investor investíciou získať budú premenlivé v objeme, frekvencii vyplácania a časovaní. Preto by investor nemal investovať akékoľvek finančné prostriedky, z ktorých očakáva pravidelný, predvídateľný a/alebo stabilný príjem.


Meškanie výnosu: Zhmotnenie akýchkoľvek výnosov môže trvať roky. Väčšine startupov trvá vygenerovať prvé zisky, respektíve výnosy pre svojich investorov štyri až sedem rokov ak vôbec. Preto by investor nemal investovať akékoľvek finančné prostriedky, od ktorých očakáva výnos v konkrétnom časovom horizonte.


Riziko likvidity: Môže byť náročné predať svoj podiel v startupe a to kedykoľvek od počiatočného investovania. Podiely v startupoch sú v súkromnom držaní a nie sú verejne obchodované na burzách. Taktiež, spočiatku neexistuje sekundárny trh pre neskorších investorov, ktorí by kúpili podiel v startupe od tých pôvodných. V konečnom dôsledku, možnosť predať alebo presunúť vlastníctvo v startupe môže byť právne obmedzené. Preto by investor nemal investovať akékoľvek finančné prostriedky, od ktorých očakáva možnosť vrátenia investície, odpredaja investície, alebo speňaženia investície v konkrétnom časovom horizonte.


Kreditné riziko: V prípade dlhových projektov je dôležité zohľadniť takzvané kreditné riziko, čiže riziko neschopnosti dlžníka, vlastníka projektu splácať svoje záväzky. Kreditné riziko je prítomné v každej pôžičke finančných prostriedkov, avšak vzhľadom na to, že pri startupoch je možnosť posúdenia ich bonity obmedzená, kreditné riziko pri pôžičke startupom môže byť vyššie ako pri vyspelejších podnikoch s dlhšou operačnou históriou.


Riziká spojené so spoluvlastníctvom startupov

 

Riziko zriedenia (po anglicky „Dilution“) majetkového podielu na startupe: Startupy často zbierajú dodatočný kapitál vo viacerých kolách. Keď prichádzajú noví investori, môže sa stať, že sa podiel vo firme tých predchádzajúcich investorov zredukuje.


Príklad: Majitelia a počiatoční investori si rozdelia základné imanie firmy, napríklad 10,000€ na desať častí, každý po 1,000€. Tým pádom, má každý z pôvodných desiatich investorov 10% podiel vo firme. Avšak ak sa pri druhom kole financovania firmy základné imanie zvýši na 20,000€ a ďalších 10 investorov investuje po 1,000€, tak sa podiel vo firme pôvodným investorom zníži z 1,000€/10,000€ = 10% na 1,000€/20,000€ = 5%.

 

Minoritný podiel: Investori platformy Across Crowd majú štandardne kolektívny podiel v cieľových projektoch medzi 5% až 10% z celkovej hodnoty startupu . To znamená, že investori ako celok majú obmedzený počet hlasovacích práv a tým pádom aj menšiu schopnosť určiť smerovanie firmy oproti jej väčším spolumajiteľom.


Riziko spojené s ohodnotením startupu: Na rozdiel od verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú ohodnotené trhovým mechanizmom, ohodnocovanie súkromných spoločností, špeciálne startupov je veľmi náročné. Preto existuje riziko, že cena za ktorú si investor kupuje podiel v startupe je privysoká, čo môže mať neskôr výrazný vplyv na jeho konečný výnos.


Biznis riziká

 

Riziko zlyhania: Investície do startupov sú špekulatívne a tieto spoločnosti môžu zlyhať. Rozvinuté spoločnosti majú históriu príjmov a výdavkov rovnako ako zabehnuté procesy vyrobeného produktu alebo ponúknutej služby. Preto je pri takýchto firmách jednoduchšie predpokladať ako sa bude ich produkt alebo služba predávať v budúcnosti. Na rozdiel od investovania do rozvinutých firiem, úspech startupov často závisí od nového produktu alebo služby, po ktorých dopyt môže, ale nemusí existovať.


Riziko spojené s tržbami: Startupy sú v ranných fázach ich podnikania a môžu len postupne začínať implementovať svoj biznis plán. Neexistuje tak istota, že budú niekedy vôbec operovať so ziskom. Pravdepodobnosť dosiahnutia ich ziskovosti by mala byť zvážená vzhľadom na náklady, prekážky, alebo zdržania, ktorým mladé startupy väčšinou čelia v úvodných fázach ich podnikania. Nikto nevie zaručiť, že startupy budú úspešné pri zdolávaní týchto výziev a neistôt.

 

Riziko financovania: Startupy môžu potrebovať dodatočné finančné prostriedky na financovanie svojich operácií, nákladov, vývoja nových produktov, marketing, alebo na administratívne aktivity. Vzhľadom na trhovú situáciu v čase keď by daná firma tieto prostriedky potrebovala, je možné, že objem dostupných prostriedkov alebo podmienky, za ktorých by ich dostala budú nepriaznivé alebo neprijateľné. V takom prípade je možné, že daná firma nebude schopná splatiť svoje záväzky alebo svojich investorov. Zároveň je možné že by v takom prípade firma pozdržala vývoj, marketing, alebo expanziu a v prípade, že by tento stav pretrval, môže to viesť k stratám a v konečnom dôsledku k bankrotu firmy.


Riziko spojené so zverejňovaním informácií: Investovanie do startupov predstavuje vyššie riziko ako investovanie do verejne obchodovateľných spoločností aj z dôvodu absencie vyšších regulačných požiadaviek, transparentnosti o aktivitách a finančných informáciách alebo operačnej histórie. Riziko je tak vyššie, lebo možnosti predpokladať podnikateľský úspech pri startupoch sú tak obmedzené.


Riziko spojené s vedením startupu: Investícia do startupu je zároveň investícia do jej manažmentu. Pri mladých firmách sú ľudia v jej vedení zásadným faktorom možného úspechu. Investori si tak musia byť vedomí, že ich investícia môže byť použitá na kompenzáciu zamestnancov a vedenia firmy do ktorej investujú. Preto je odporučené, aby si investori pozorne naštudovali dostupné dokumenty a vyhodnotili schopnosti, skúsenosti a plánovanú kompenzáciu vedenia firmy, do ktorej investujú.


 


Nedostatok profesionálneho poradenstva: Veľa úspešných startupov čiastočne pripisuje svoj úspech poradenstvu od profesionálnych investorov (anjelský investori, venture capital fondy, atď.). Títo investori majú veľký vplyv na potenciálny úspech startupu prostredníctvom ich skúseností, zdrojov alebo kontaktov. Startup financovaný hlavne malými investormi tak môže prísť o potenciálne výhody spojené s profesionálnymi investormi. Každý investor by tak mal zvážiť prítomnosť takýchto profesionálnych investorov v startupe pred financovaním, alebo ich účasť v aktuálnom kole financovania.


Riziko rastu: Na to aby startup uspel, musí dostatočne narásť na veľkosti. Neexistuje však žiadna istota, že to zvládne. Expanzia robí značné výzvy pre vedenie firm ako aj operatívne, či finančné zdroje. Na to aby startup úspešne riadil svoj rast, bude musieť implementovať rôzne procedúry, systémy a interné kontroly. Zároveň bude musieť narásť administratívne a finančne. Neexistuje žiadna istota, že tieto procesy a kontroly startup zvládne, na to aby adekvátne podporil svoje budúce fungovanie.


Riziko konkurencie: Startupy môžu čeliť narastajúcej konkurencii počas svojho pôsobenia. Zároveň, ich konkurencia môže byť úspešnejšia vzhľadom na potrebné financovanie. Preto je možné, že jedna z konkurujúcich firiem dokáže ponúknuť ten istý produkt/službu za nižšiu cenu, čo by tlačilo s cenami nadol za ktoré by takýto produkt/službu mohla firma ďalej ponúkať. Existuje tak riziko, že daná firma nebude schopná predávať svoj produkt/službu za predpokladanú cenu, čo môže mať negatívny dopad na jej hospodárske výsledky.Featured image
Autor

Tomáš Kováč